Trending :
wamiz-v3_1

Wamiz Shop šŸ›ļø

Advertisement

Britain's LONELIEST dog finally finds forever home

Gary, Britain's loneliest dog, finds an adopter
© RSPCA - Facebook

A lurcher dubbed ‘Britain’s loneliest dog’ has been adopted after spending almost 2 years in kennels. His new owner says he's settling in well and is looking forward to spending the rest of his life in the comfort of a real home!

By Alice Lang, 5 Jul 2019

Dog-loving Joanne Baxter, who lives in Castleford, Yorkshire, has decided to take Gary under her wing after seeing the RSPCA’s national media appeal.

Gary has spent a third of his life in kennels

The pooch had been in kennels for 578 days before finding a forever-home - and at just three years of age, that clocks up to over a third of his entire life in kennels. In fact, staff at the centre described him as their “longest stay dog at the centre”.

In the time the adorable pooch spent at the RSPCA South Godstone Animal Centre, a whopping 194 other dogs were adopted - but each and every time, he was overlooked.

But now, he’s found his forever home

After seeing the RSPCA’s heartbreaking appeal online, Joanne Baxter travelled a whopping 217 miles just to adopt the lonely canine.

New owner Joanne said to RSPCA online: "I saw his appeal on social media and I had friends tagging me as I had adopted a rescue greyhound previously and had mentioned we wanted another dog.”

"I was worried I would be far down the list to adopt him as we live so far away but I don't think he had had too much interest so we were invited down to meet him and it went from there.”

"He's such a lovely friendly animal, a real character. We've been home two days now and he hasn't needed much adjustment at all, it's like he has always been here. He has his spot on the rug where he loves sleeping and he has loved getting out for walks with the family. He certainly knows where the fridge is and has slotted right in with us."

We're so happy to hear the that lovely Gary has finally found the forever home he so deserves. If you're looking to add a pet to your family, check out your local RSPCA shelter.

 

šŸ• We are supaw delighted to announce that after 578 days of waiting patiently in our care, gorgeous Gary has found his...

Posted by RSPCA (England & Wales) on Monday, July 1, 2019