Trending :
wamiz-v3_1

Wamiz Shop ๐Ÿ›๏ธ

Advertisement

Best dressed pets for the Easter celebrations

Best dressed pets at Easter time
© Lost and Found Pets of Hillsborough County, Facebook

Its not only the Easter Bunny who puts on his finest clothes at Easter. Your favourite pets can now take part in the Easter celebrations too.

By Dawn Parrish, 21 Apr 2019

Easter is a wonderful time of the year, when the sun begins to shine, spring bulbs bloom, bunny-inspired outfits are colourful and chocolate eggs are in an abundance. Whatever your Easter traditions, many people who own cats and dogs love to dress them up in cute costumes.

Take extra care if you dress up your pets for Easter

While dressing up your cat or dog might be a fun, family tradition, some costumes and parts of the outfits can be quite dangerous for our pets. Always ensure that your pets are having fun too and always be cautious when choosing an outfit for Fluffy or Fido this Easter. Never leave your pet alone when he is wearing a fancy-dress outfit.

Some other safety tips to consider when dressing up your pets for Easter

Allergic reactions

It’s possible that your pet could suffer an adverse reaction to an Easter costume. This can happen due to the type of fabric or even the detergent used to clean the outfit. Remove the outfit at once if you spot your pet itching or pulling at the fabric.

Dangling adornments

Some Easter outfits might have dangling objects, like bows, string, feathers or bells. Ensure that your pet cannot chew off and swallow any such items which might cause an intestinal blockage.

Constricting movement

Its very important to make sure that your pets can move around freely, when dressed in an Easter costume. Check that any elastic isn’t too tight around their body, neck or legs as this discomfort can also cause an animal to panic.

Supervise constantly

Never leave your pet alone when dressed in an Easter outfit. Curiosity, anxiety, boredom and panic can lead to your dog or cat chewing and swallowing the fabric. The last thing you need is an emergency visit to the vet’s surgery!

Always keep your best dressed pets by your side for your Easter celebrations. As an extra warning, ensure that your pet can’t reach and eat any chocolate Easter eggs! Chocolate meant for human consumption can be very toxic to our pets.

Have a fantastic Easter Holiday!

 

Happy Easter from your Lost and Found Pets of Hillsborough County Team ๐Ÿฐ๐Ÿฃ๐Ÿ‡๐Ÿฅ!

Posted by Lost and Found Pets of Hillsborough County on Sunday, April 1, 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Perth Pet Expo (@perthpetexpo) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sophie and Tobi (@theshihtzusophie) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maya Maltês (@maya.maltess) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by โ†žHector Snowflake Eva๐Ÿ“ท (@miss.buttercup.and_paws) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bento Junior (@bentojr_pug) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by skittles_and_gin-gin (@skittles_and_gingin) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Studio Canino (@studiocaninopetshop) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pet Care Pharmacy (@petcarepharmacy) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VCA Family & OVSC (@vcafamilyhi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VCA Family & OVSC (@vcafamilyhi) on